ÎN PERIOADA 2019 – 2020 COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE ESTE PARTENER ÎNTR-UN PROIECT INTERNAȚIONAL DIN PROGRAMUL ERASMUS PLUS

Anul 2019 a debutat frumos la Complexul Astronomic Baia Mare, unde vizitatorii au fost întâmpinați cu cele două calendare – de perete și birou dar și cu ocazia de a vizita expoziția duplex Semnele Ceriului – Constelații Românești Tradiționale, o expoziție itinerantă care a fost prezentată anul trecut în câteva dintre cele mai importante muzee din țară, iar acest parcurs va continua și în 2019.

După aderarea la Rețeaua Națională a Muzeelor (RNMR) în 2018, la începutul lui 2019 Complexul Astronomic Baia Mare a devenit membru al Societății Internaționale a Planetariilor (IPS), într-o companie extrem de plăcută ce cuprinde planetarii importante, asociații naționale ale planetariilor din lumea întreagă, calitate care ne permite accesul la resurse informative extrem de importante și este premisa derulării unor proiecte internaționale cu tematică științifică sau educațională. Continuă lectura

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR MUZEAL S1A

Nr.656/04.09.2018

ANUNȚ

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

 

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

EDUCATOR MUZEAL S IA, FUNCȚIE DE EXECUȚIE, PERIOADA NEDETERMINATĂ

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PLANETARIU – OBSERVATORUL ASTRONOMIC

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile: astronomie şi domenii conexe (astrofizică, mecanică cerească, navigaţie), matematică, fizică, geografie;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni;
 3. cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 4. cunoştinţe operare PC;
 5. experiența în scrierea și implementarea de proiecte de finanțare constituie avantaj;
 6. abilităţi bune de comunicare.

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 04.09.2018-18.09.2018
Selectarea dosarelor de concurs 20.09.2018
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs 20.09.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 20.09.2018-21.09.2018
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs 25.09.2018
Proba eliminatorie-lb. engleză avansat 26.09.2018, ora 15 00
Afişarea rezultatelor probei eliminatorii 26.09.2018
Proba scrisă 01.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba scrisa 01.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.10.2018-02.10.2018
Rezultate finale proba scrisă 03.10.2018
Proba interviu 04.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba interviu 04.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei interviu 04.10.2018-05.10.2018
Rezultate finale proba interviu 08.10.2018
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului 09.10.2018

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 04.09.2018 -18.09.2018, respectiv în zilele lucrătoare (luni-vineri), între orele 8 30-15 30, la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16.

Tematica:

Cunoştinţe de specialitate: Obiectul, problemele, metodele și ramurile astronomiei; Pozițiile aparente ale aștrilor. Constelațiile; Sfera cerească. Mișcarea diurnă aparentă; Coordonate geografice; Coordonate cerești; Relațiile dintre coordonatele cerești și cele geografice; Mișcarea anuală aparentă a Soarelui și consecințele ei; Considerații generale; Timpuri locale; Timpul universal şi timpul legal. Linia schimbării datei; Neuniformitatea rotației Pământului. Timpul efemeridelor; Calendarul; Mișcările proprii ale stelelor; Mișcările Pământului; Forma și dimensiunile Pământului; Coordonate geografice și coordonate geocentrice; Masa Pământului; Structura Pământului; Precesia și nutația; Mișcările aparente ale planetelor pe cer; Fazele planetelor și Lunii; Eclipse; Legile lui Kepler; Considerații generale; Soarele; Planetele terestre; Planetele gigante; Luna; Asteroizi; Comete; Materia neorganizată din sistemul solar; Spectre stelare; Clasificarea spectrală Harvard a stelelor; Lunete și telescoape; Monturi instrumentale. Structura generală a Galaxiei; Sistemul de coordonate galactice; Mișcarea stelelor. Rotația Galaxiei; Stele duble; Stele variabile; Pulsarii; Stele pitice albe; Stele neutronice; Găuri negre; Clasificarea galaxiilor; Determinarea distanțelor galaxiilor; Proprietățile fizice ale galaxiilor; Radiogalaxii. Quasari; Distribuția spațială a galaxiilor; Vârsta corpurilor cerești; Teoria Universului fierbinte (Big Bang); Formarea galaxiilor; Originea și evoluția stelelor; Formarea sistemului solar. Ipoteze cosmogonice.

 BIBLIOGRAFIE:

– Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil cu completarile si modificarile ulterioare.

– Site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, http://www.planetariubm.ro;

– http://www.iau.org/public/themes/constellations/;

– http://www.astro-urseanu.ro/constelatiile.html;

-http://planetariubm.ro/2011/03/26/povestile-cerului-constelatiile-de-la-a-la-v-adica-z-prezentate-de–planetariul-baia-mare/;

– http://www.stellarium.org;

– NICULESCU, Corina “ Muzeologie Generală “, Bd. Didactică şi Pedagogica, Bucureşti 1975;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;

– Sass, Huba I. A., „Introducere în astronomie”, Editura Universității de Nord Baia Mare, 2008;

– GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16 şi/ sau la nr. de telefon 0362-401921, persoană de contact Petrica Liana Maria, în intervalul orar  8 30-15 30

Manager,

IGNAT OVIDIU


INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND POSTUL DE EDUCATOR MUZEAL S1A SCOS LA CONCURS – EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI:

DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUȚIILOR POSTULUI:

– participă la realizarea de proiecte şi/sau programe culturale, familiarizarea tinerei generaţii (elevi, studenţi) cu valorile culturii naţionale, cu importanţa conservării şi valorificării acestora peste timp;

-operează echipamente de planetariu sau instrumente optice de la observatorul astronomic;

-produce și/sau susține spectacole de planetariu live şi coordoneaza operarea facilităţilor şi a echipamentelor planetariului;

-realizează ghidaje de specialitate în toate sectoarele instituției;

– planifică şi desfaşoară diverse programe şi activităţi educative pentru grupuri școlare organizate, diverse categorii speciale de public și pentru publicul larg;

-inițiază sau/și gestionează proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursabile;

-gestionează cu mult respect și tact interacțiunea cu publicul;

-realizează documentare științifică și studii tematice, participă la conferințe de specialitate.

 

CERINȚELE POSTULUI

 • Studii de bază: superioare de lungă durată
 • Pregătire de specialitate:  conform anunțului de mai sus
 • Limbi străine: engleză avansat
 • Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6 luni
 • Vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni
 • Aptitudini şi abilităţi necesare:

-conduită morală ireproşabilă;

-tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

-capacitate de lucru în echipă şi individual;

-operativitate în executarea sarcinilor profesionale;

-tehnici teatrale şi dramatice legate de alcatuirea și susținerea spectacolelor de planetariu;

-deprinderi de comunicare orală şi scrisă;

-de a coordona şi a prezenta programe educative pentru clasele de astronomie (colegiu), programe de educaţie astronomică;

-a oferi raspunsuri pertinente referitoare la astronomie şi ştiinţe spaţiale;

 • Comportament solicitat: adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe, sociabilitate, temperament corespunzător, obiectivitate);
 • Parametrii privind starea sănătăţii somatic: “APT medical;
 • Trăsături psihice şi de personalitate: “APTpsihologic;

 

CONDIȚII SPECIFICE DE MUNCĂ

 • Locul de muncă: sediul instituţiei, Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, cupola Planetariului în condiţii de întuneric (absenţă aproape totală a luminii), proiecţie cu aparat optico-mecanic, ZKP-4, spaţiu închis-lipsa luminii naturale; sală de expoziţie dotată cu panouri digitale multimedia luminoase; spaţiu închis – lipsa luminii naturale; sală de proiecţie 3D, aparatură de proiectie specifică, spaţiu închis lipsa luminii naturale; Observatorul Astronomic; birou specialişti: PC-uri, imprimante;
 • Program de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore / săptămână;
 • Deplasări curente: teren
 • Disponibilitate de a lucra (în compensare) pe timp de noapte, la observații astronomice.

 

TRASĂM O LINIE CĂTRE JUMĂTATEA ANULUI

În perioada 1 ianuarie – 1 iunie 2018 au trecut pragul Complexului Astronomic Baia Mare peste 13.000 de vizitatori, dintre care 9.000 cu plată și 4.000 gratuit (cu ocazia unor evenimente gen ”Noaptea Muzeelor”). Din cei 9.000 de vizitatori plătitori de bilete, 8.000 sunt copii și 1.000 adulți, numărul vizitatorilor străini înregistrați fiind de 375. Raportat la anul 2017, pe aceeași perioadă, creșterea numărului de vizitatori se apropie de 25%, atât în ce privește publicul de vârste școlare, cât și a celui adult. Anul 2018 este ”Anul European al Patrimoniului Cultural” și cel al ”Centenarului Marii Uniri”. Dacă nu ați vizitat în ultimii 3 ani planetariul din Baia Mare, includeți între planurile Dumneavoastră și această destinație. Biletul de acces pentru copii este în valoare de 4 lei, iar pentru adulți – de 8 lei.

Dacă găsiți în altă parte ceva mai interesant, vă rambursăm de trei ori diferența în pliante, flyere și neologisme.

Ciprian Crisan

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, special

EXPOZIȚIA DIGITALĂ MULTIMEDIA ”CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE” – ITINERATĂ LA MUZEUL ȚĂRII OAȘULUI – DIN NEGREȘTI

Duplexul cultural, început acum ceva vreme, ca o colaborare de succes între artistul fotograf Ilie Tudorel și Complexul Astronomic Baia Mare, manifestare ce prezintă sub același afiș expoziția ”Semnele Ceriului – fotografii de Ilie Tudorel” (simbolistica astrală în arhitectura tradițională românească) și expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”, ajunge la Negrești-Oaș și va celebra deopotrivă ”Ziua Europei” și ”Anul European al Patrimoniului Cultural”.

Manifestarea este organizată de Muzeul Țării Oașului, Complexul Astronomic Baia Mare și Asociația Millenium, fiind susținută de Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș. Expoziția duplex va fi vernisată Miercuri, 9 mai 2018, la ora 14.00 – la Galeriile de Artă ”Dr. Mihai Pop” ale Muzeului Țării Oașului.

Cele două expoziții formează un ansamblu unitar, sugerând o viziune populară complexă asupra cerului, articulată în simbolistică, arhetipuri culturale, noțiuni de astronomie practică, povestiri interesante cu caracter etic etc., din care poate fi reconstituită o panoramă incitantă a etosului românesc și a unor componente mai speciale ale patrimoniului cultural material și imaterial.

Ciprian Petru Crișan
Complexul Astronomic Baia Mare

EXPOZIȚIA ITINERANTĂ SEMNELE CERULUI – CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE – LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”PETRE DULFU” BAIA MARE

Miercuri, 4 aprilie 2018, la ora 17.00, în Salonul Artelor de la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare – va avea loc vernisajul expoziției itinerante duble ”Semnele Cerului”, expoziție de fotografii semnate de Ilie Tudorel, si a expoziției digitale multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”, oferită de Complexul Astronomic Baia Mare.

Această manifestare culturală, dedicată ”Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018” și găzduită cu generozitate de Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare, aduce în atenția publicului simbolistica tradițională a cerului și constelațiile originale românești ca elemente de patrimoniu cultural imaterial cu valoare universală.

Expoziția va fi accesibilă publicului larg în perioada 4 – 14 aprilie 2018, cu orar de vizitare Luni-Vineri (8.00 – 19.00), iar Sâmbătă, între orele 9.00 – 14.00.

Complexul Astronomic Baia Mare

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, special

STEPHEN HAWKING A PLECAT DINTRE NOI SPRE ALTE DIMENSIUNI ALE ABSOLUTULUI. UN SAVANT CU UN DESTIN DE POVESTE, CARE A MODELAT IMPORTANTE COMPONENTE ALE CUNOAȘTERII ACTUALE

STEPHEN HAWKING A PLECAT DINTRE NOI SPRE ALTE DIMENSIUNI ALE ABSOLUTULUI. UN SAVANT CU UN DESTIN DE POVESTE, CARE A MODELAT IMPORTANTE COMPONENTE ALE CUNOAȘTERII ACTUALE

Stephen Hawking s-a născut la exact 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei, pe 8 ianuarie 1942, la Oxford – în Anglia, iar la vârsta de 20 de ani oține titlul de Doctor în Fizică, la Trinity Hall, unde își începe activitatea didactică și științifică. Deși este diagnosticat cu Scleroză laterală amiotrofică și speranța de viață îi era de numai 2 ani, Hawking nu a încetat să lucreze și chiar să se căsătorească. În ciuda progresiei paraliziei, devenind complet imobilizat și pierzându-și vocea, cu ajutorul unui computer sofisticat a reușit nu doar să comunice, ci să-și continue activitatea didactică și științifică, cu rezultate extraordinare.

Principalele domenii de cercetare sunt cosmologia teoretică, relativitatea generală și mecanica cuantică. În anii 1965-1970 elaborează un model matematic asupra originii și evoluției universului în expansiune, din momentul „marii explozii” inițiale („The Big Bang”) și întreprinde studii asupra relației dintre găurile negre din univers și termodinamică. Cercetările sale l-au dus la concluzia că aceste găuri negre au o durată de existență limitată, constituirea unor perechi de particule-antiparticule virtuale ducând la o „evaporare” treptată a acestora sub forma radiației Hawking. Mai târziu, revine asupra acestei teorii, admițând că radiația se produce indiferent de procesul ce are loc înăuntrul unei găuri negre, reprezentare ce contrazice regulile mecanicii cuantice, teorie cunoscută sub numele de paradoxul informațional al găurilor negre. La Conferința Internațională asupra Relativității Generale și Gravitației din 21 iulie 2004, care a avut loc la Dublin, Hawking a emis ideea că găurile negre ar putea transmite, într-o manieră deformată, informații asupra întregii materii pe care au asimilat-o.

Foarte populare sunt cărțile sale de popularizare a științei, pentru nespecialiști: A Brief History of Time, 1988 (publicată în limba română sub titlul Scurtă istorie a timpului, 2004), Einstein’s dream, 1993 (Visul lui Einstein și alte eseuri), The Universe in a Nutshell, 2001 (Universul într-o coajă de nucă, 2004) și A briefer history of time, în colaborare cu Leonard Mlodinow, 2005 (O mai scurtă istorie a timpului).

Premii și distincții obținute:

– Fellow of the Royal Society din 1974
– Companion of the Order of the British Empire din 1982
– Medalia de Aur din partea Roiyal Astronomical Society 1985
– Premiul J. E. Lilienfeld de la American Physical Society 1999
– Medalia de aur Papa Pius al XII-lea, decernată de Vatican în 1975
– Membru al Academiei Pontificale de Științe din 1986, deși teoriile sale nu sunt întru totul de acord cu interpretarea religioasă a creației lumii
– Premiul Wolf pentru Fizică, împreună cu Roger Penrose, în 1988

Sursa: Wikipedia

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, special

HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ! SĂ ÎNCINGEM HORA LA BAIA MARE 

Pentru a marca Unirea Principatelor Române și Centenarul Marii Uniri a României, Consiliul Județean Maramureș, în colaborare cu Instituția Prefectului – județul Maramureș și Primăria Baia Mare vă invită la un eveniment de amploare.  

Miercuri, 24 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, vă așteptăm pe Bulevardul Unirii din Baia Mare, în zona catedralei episcopale ”Sfânta Treime”, pentru a asista la cel mai frumos spectacol de cântece patriotice interpretate de artiștii Andrei Păunescu cu cenaclul ”Totuși Iubirea”, Corala ”Armonia”, Corul Bărbătesc din Finteușu Mare, Fanfara Municipală, Taraful și Grupul Folk ”Nuanțe” al Școlii Populare de Artă, Găvrilă și Alex Martari, Corul Bărbătesc din Vălenii Șomcuței și Corul ”Sfântul Ioan Damaschin” al Studenților Teologi din Baia Mare.  

De la ora 12.00 – ne vom prinde de mână și vom încinge cea mai mare horă, sub semnul unității. Pentru cei care nu vor putea ajunge la timp la Hora din Baia Mare, aceștia se vor putea alătura grupurilor formate în localitățile în care se află, întrucât la ora 12.00 în fiecare localitate din Maramureș se va forma câte o horă.  

Parteneri în realizarea acestui eveniment sunt Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” din Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș.  

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, special

INEDIT LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE: PREZENTARE DESPRE CONSTELAȚIILE ZODIACALE BALTICE

INEDIT LA COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE: PREZENTARE DESPRE SEMNELE ZODIACALE BALTICE

Marți, 19 decembrie 2017, la Complexul Astronomic Baia Mare s-a desfășurat un eveniment cu totul inedit, oferit de partenerul nostru în mai multe proiecte culturale: Asociația Team for Youth, tema fiind ”Simbolurile zodiacale din zona baltică”. Prezentarea a fost susținută în limba engleză de către voluntara SEV Justė Markevičiūtė, din proiectul Erasmus Plus ”IN for EVS”. Evenimentul interactiv a oferit participanților ocazia să descopere semnificațiile și istoria acestor simboluri vechi ale lituanienilor, partea de animație culturală permițând acestora să experimenteze tatuaje henna.

Evenimentul reprezintă o aplicație in vivo a uneia dintre inițiativele instituției noastre. În Anuarul de Astronomie Populară, ieșit recent de sub tipar, cel puțin un articol identifică și poziționează într-un context cultural mai larg câteva dintre cele mai importante mitologii stelare și constelații particulare asociate mai multor culturi de pe glob. De altfel, în Anuarul ce va fi publicat anul viitor, astronomia populară sau etno-cosmologia universală va primi și alte argumente ale importanței sale în domeniul mai larg al istoriei astronomiei.

Ciprian Crișan
Complexul Astronomic Baia Mare

PLANETARIUL PENTRU NEVĂZĂTORI LA RADIO MONTREAL – CANADA – EMISIUNEA ”ORA ROMÂNEASCĂ”

În cadrul emisiunii ”Ora Românească”, de Sâmbătă, 18 noiembrie 2017, a fost difuzat un material de prezentare a planetariului pentru nevăzători de la Complexul Astronomic Baia Mare, împreună cu o intervenție telefonică a managerului de proiect, domnul Mircea Lițe.

Emisiunea ”Ora Românească”, difuzată pe postul de Radio CFMB Montreal, pe 1280 AM, sau online, pe site-ul www.cfmradio.com, realizată de Adrian Ardelean, se adresează celor câteva zeci de mii de români din Montreal și nu numai, fiind o importantă sursă de informare socio-culturală a diasporei românești din Canada.

Redăm materialul înregistrat, furnizat de domnul Adrian Ardelean, realizatorul emisiunii. Mulțumim!

 

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2017, special

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE – EDIȚIE ELECTRONICĂ

 

Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare este un proiect editorial, co-finațat de Administrația Fondului Cultural Național menit să popularizeze în formulă tipărită și online etno-cosmologia românească, punând-o în dialog cu alte viziuni culturale populare asupra cerului și – în același timp, cu astronomia modernă, ca disciplină științifică. Denominarea constelațiilor românești tradiționale, tipologizarea lor și punerea într-o perspectivă de ansamblu, decriptarea simbolisticii astrale din arhitectura populară maramureșeană și nu numai, prezentarea panoramică a altor identificări și mitologii astrale din lumea întreagă – sunt câteva teme prin care este teoretizată astronomia populară ca efort complex de înțelegere a Universului. Anuarul cuprinde și câteva instrumente practice, utile celor ce iubesc astronomia, cum ar fi ghidul practic al cerului pe anotimpuri, calendarul evenimentelor astronomice ale anului 2018 și o planisferă (hartă stelară) atașată unui volum ce cuprinde 124 de pagini menite să faciliteze apropierea publicului atât de astronomia populară, cât și de cea modernă. Anuarul, tipărit într-un tiraj de 800 de exemplare, într-un format aerisit și cu un aspect deosebit, va fi prezentat și într-o ediție online, pe site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, fiind astfel larg accesibil, cu atât mai mult cu cât unele articole au versiuni și în limba engleză. Versiunea / ediția în format electronic a anuarului oferă Anuarului un spor de accesibilizare și atractivitate, fiind însoțită și de articole în format audio, iar mai jos, de un chestionar privind acest produs, pe care, completându-l, vă calificați pentru câștigarea unui exemplar tipărit, gratuit, al Anuarului de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare.

Pentru completarea chestionarului: 

[qsm_link id=1]Click aici[/qsm_link]


Proiectul Editorial ”Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare” – ediție electronică – proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
”Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”

ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE 

Vă rugăm așteptați încărcarea paginii. Pentru vizualizarea formatului pdf în modul, trebuie să aveți activat în browser acceptul de rulare scripturi java.

1 ANUAR WEB COMPLET


ANUARUL DE ASTRONOMIE POPULARĂ AL COMPLEXULUI ASTRONOMIC BAIA MARE – PE CAPITOLE – FORMAT AUDIO 

 

INTRODUCERE 

CERUL ROMÂNESC 

CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE 

SIMBOLURI ASTRALE ÎN ARHITECTURA TRADIȚIONALĂ MARAMUREȘEANĂ

ETNO-COSMOLOGIE UNIVERSALĂ 

GHID PRACTIC DE ORIENTARE PE BOLTA CEREASCĂ 

 CALENDARUL EVENIMENTELOR ASTRONOMICE ALE ANULUI 2018

CHESTIONAR

[qsm quiz=1]