REZULTATE PROBA ELIMINATORIE LIMBA ENGLEZA – CONCURS OCUPARE POST EDUCATOR MUZEAL

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, something

PROGRAM SPECIAL MARȚI 18.09 – DATORITĂ UNOR INTRERUPERI ALE ENERGIEI ELECTRICE ANUNȚATE DE SDEE TRANSILVANIA NORD

Marți – 18.09.2018 – datorită unor întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, anunțate de SDEE Transilvania Nord Sucursala Baia Mare, Complexul Astronomic Baia Mare este nevoit să suspende programul de activitate cu publicul între orele 12.00 – 16.00, respectiv proiecțiile aferente orelor 13.00 și 15.00.

Complexul Astronomic Baia Mare

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, something

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR MUZEAL S1A

Nr.656/04.09.2018

ANUNȚ

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

 

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

EDUCATOR MUZEAL S IA, FUNCȚIE DE EXECUȚIE, PERIOADA NEDETERMINATĂ

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PLANETARIU – OBSERVATORUL ASTRONOMIC

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile: astronomie şi domenii conexe (astrofizică, mecanică cerească, navigaţie), matematică, fizică, geografie;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni;
 3. cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 4. cunoştinţe operare PC;
 5. experiența în scrierea și implementarea de proiecte de finanțare constituie avantaj;
 6. abilităţi bune de comunicare.

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 04.09.2018-18.09.2018
Selectarea dosarelor de concurs 20.09.2018
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs 20.09.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 20.09.2018-21.09.2018
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs 25.09.2018
Proba eliminatorie-lb. engleză avansat 26.09.2018, ora 15 00
Afişarea rezultatelor probei eliminatorii 26.09.2018
Proba scrisă 01.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba scrisa 01.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.10.2018-02.10.2018
Rezultate finale proba scrisă 03.10.2018
Proba interviu 04.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba interviu 04.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei interviu 04.10.2018-05.10.2018
Rezultate finale proba interviu 08.10.2018
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului 09.10.2018

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 04.09.2018 -18.09.2018, respectiv în zilele lucrătoare (luni-vineri), între orele 8 30-15 30, la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16.

Tematica:

Cunoştinţe de specialitate: Obiectul, problemele, metodele și ramurile astronomiei; Pozițiile aparente ale aștrilor. Constelațiile; Sfera cerească. Mișcarea diurnă aparentă; Coordonate geografice; Coordonate cerești; Relațiile dintre coordonatele cerești și cele geografice; Mișcarea anuală aparentă a Soarelui și consecințele ei; Considerații generale; Timpuri locale; Timpul universal şi timpul legal. Linia schimbării datei; Neuniformitatea rotației Pământului. Timpul efemeridelor; Calendarul; Mișcările proprii ale stelelor; Mișcările Pământului; Forma și dimensiunile Pământului; Coordonate geografice și coordonate geocentrice; Masa Pământului; Structura Pământului; Precesia și nutația; Mișcările aparente ale planetelor pe cer; Fazele planetelor și Lunii; Eclipse; Legile lui Kepler; Considerații generale; Soarele; Planetele terestre; Planetele gigante; Luna; Asteroizi; Comete; Materia neorganizată din sistemul solar; Spectre stelare; Clasificarea spectrală Harvard a stelelor; Lunete și telescoape; Monturi instrumentale. Structura generală a Galaxiei; Sistemul de coordonate galactice; Mișcarea stelelor. Rotația Galaxiei; Stele duble; Stele variabile; Pulsarii; Stele pitice albe; Stele neutronice; Găuri negre; Clasificarea galaxiilor; Determinarea distanțelor galaxiilor; Proprietățile fizice ale galaxiilor; Radiogalaxii. Quasari; Distribuția spațială a galaxiilor; Vârsta corpurilor cerești; Teoria Universului fierbinte (Big Bang); Formarea galaxiilor; Originea și evoluția stelelor; Formarea sistemului solar. Ipoteze cosmogonice.

 BIBLIOGRAFIE:

– Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil cu completarile si modificarile ulterioare.

– Site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, http://www.planetariubm.ro;

– http://www.iau.org/public/themes/constellations/;

– http://www.astro-urseanu.ro/constelatiile.html;

-http://planetariubm.ro/2011/03/26/povestile-cerului-constelatiile-de-la-a-la-v-adica-z-prezentate-de–planetariul-baia-mare/;

– http://www.stellarium.org;

– NICULESCU, Corina “ Muzeologie Generală “, Bd. Didactică şi Pedagogica, Bucureşti 1975;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;

– Sass, Huba I. A., „Introducere în astronomie”, Editura Universității de Nord Baia Mare, 2008;

– GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16 şi/ sau la nr. de telefon 0362-401921, persoană de contact Petrica Liana Maria, în intervalul orar  8 30-15 30

Manager,

IGNAT OVIDIU


INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND POSTUL DE EDUCATOR MUZEAL S1A SCOS LA CONCURS – EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI:

DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUȚIILOR POSTULUI:

– participă la realizarea de proiecte şi/sau programe culturale, familiarizarea tinerei generaţii (elevi, studenţi) cu valorile culturii naţionale, cu importanţa conservării şi valorificării acestora peste timp;

-operează echipamente de planetariu sau instrumente optice de la observatorul astronomic;

-produce și/sau susține spectacole de planetariu live şi coordoneaza operarea facilităţilor şi a echipamentelor planetariului;

-realizează ghidaje de specialitate în toate sectoarele instituției;

– planifică şi desfaşoară diverse programe şi activităţi educative pentru grupuri școlare organizate, diverse categorii speciale de public și pentru publicul larg;

-inițiază sau/și gestionează proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursabile;

-gestionează cu mult respect și tact interacțiunea cu publicul;

-realizează documentare științifică și studii tematice, participă la conferințe de specialitate.

 

CERINȚELE POSTULUI

 • Studii de bază: superioare de lungă durată
 • Pregătire de specialitate:  conform anunțului de mai sus
 • Limbi străine: engleză avansat
 • Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6 luni
 • Vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni
 • Aptitudini şi abilităţi necesare:

-conduită morală ireproşabilă;

-tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

-capacitate de lucru în echipă şi individual;

-operativitate în executarea sarcinilor profesionale;

-tehnici teatrale şi dramatice legate de alcatuirea și susținerea spectacolelor de planetariu;

-deprinderi de comunicare orală şi scrisă;

-de a coordona şi a prezenta programe educative pentru clasele de astronomie (colegiu), programe de educaţie astronomică;

-a oferi raspunsuri pertinente referitoare la astronomie şi ştiinţe spaţiale;

 • Comportament solicitat: adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe, sociabilitate, temperament corespunzător, obiectivitate);
 • Parametrii privind starea sănătăţii somatic: “APT medical;
 • Trăsături psihice şi de personalitate: “APTpsihologic;

 

CONDIȚII SPECIFICE DE MUNCĂ

 • Locul de muncă: sediul instituţiei, Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, cupola Planetariului în condiţii de întuneric (absenţă aproape totală a luminii), proiecţie cu aparat optico-mecanic, ZKP-4, spaţiu închis-lipsa luminii naturale; sală de expoziţie dotată cu panouri digitale multimedia luminoase; spaţiu închis – lipsa luminii naturale; sală de proiecţie 3D, aparatură de proiectie specifică, spaţiu închis lipsa luminii naturale; Observatorul Astronomic; birou specialişti: PC-uri, imprimante;
 • Program de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore / săptămână;
 • Deplasări curente: teren
 • Disponibilitate de a lucra (în compensare) pe timp de noapte, la observații astronomice.

 

IMPORTANT – PROGRAM SPECIAL DE VIZITARE DUMINICĂ 15 IULIE 2018

IMPORTANT – PROGRAM SPECIAL DE VIZITARE DUMINICĂ 15 IULIE 2018

În ziua de Duminică, 15 iulie 2018, orele de acces în cupola planetariului vor fi următoarele: 9.00 11.00 13.00. Demonstrația astronomică de la ora 15.00 este anulată.

Complexul Astronomic Baia Mare

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, something

DUPLEXUL CULTURAL ”SEMNELE CERIULUI” – ”CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE” A AJUNS LA CASTELUL CORVINILOR DIN HUNEDOARA

DUPLEXUL CULTURAL ”SEMNELE CERIULUI” – ”CONSTELAȚII ROMÂNEȘTI TRADIȚIONALE” A AJUNS LA CASTELUL CORVINILOR DIN HUNEDOARA

Duminică, 10 iunie 2018, la ora 14.00, Castelul Corvinilor din Hunedoara va deveni, până pe 19 iulie,  gazda duplexului cultural inițiat de Asociația Millenium și Complexul Astronomic Baia Mare, prin itinerarea în comun în diverse locații din țară și străinătate a expoziției de fotografie ”Semnele Ceriului – fotografii de Ilie Tudorel” și a expoziției digitale multimedia ”Constelații Românești Tradiționale”. Cele două expoziții se completează fericit într-un ansamblu cultural, antropologic, ce consemnează sacralitatea ”sigiliilor” cu simboluri astrale aplicate decorativ sau cu intenție apotropaică pe monumentele arhitecturii populare din lemn sau în arta decorativă, iar pe de altă parte transcrie pe înțelesul tuturor viziunea tradițională asupra cerului și constelațiilor, cunoștințele practice de astronomie practică și ritualică a poporului român, într-un dialog cu moștenirea culturală greco-romană ce încadrează constelațiile standard, recunoscute de Uniunea Astronomică Internațională.

Expoziția duplex, găzduită de Castelul Corvinilor, este dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918 și Anului European al Patrimoniului Cultural, iar pentru Complexul Astronomic Baia Mare, această ”caravană expozițională” prefațează jubileul instituției noastre care, în 2019, va aniversa 50 de ani de la inaugurarea sa în 1969, când devenea primul planetariu public din România.

La momentul deschiderii sale în 2012, ca urmare a unui proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, expoziția”Constelații Românești Tradiționale” era prima expoziție digitală multimedia din România, fiind doar la Baia Mare vizitată de peste 200.000 de vizitatori. De-a lungul timpului expoziția a fost prezentată, cu diverse ocazii și în formule diferite, având desigur și o serie de continuări, sub forma unui simpozion național – în 2013, prin care Baia Mare timp de o săptămână a devenit capitala astronomiei românești și în contextul a două proiecte adiacente, cu anvergură națională, care au transpus expoziția în limbaj tactil și multi-senzorial în 2016 (”Cerul în Mâinile Tale – expoziție tactilă de astronomie pentru nevăzători) și sub forma unui planetariu pentru nevăzători în 2017, împreună cu diverse publicații dedicate – precum Manualul Ghid pentru muzeografi, Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare, planisfere speciale distribuite gratuit, aplicații interactive pentru telefoane mobile ș.a.m.d.

De-a lungul timpului, Expoziția digitală multimedia ”Constelații Românești Tradiționale” a fost prezentată în multe locații din țară, la Baia Mare, Sighet, Satu Mare, Negrești-Oaș, Craiova, Constanța, Pitești, București, Sibiu, Bârlad, Suceava, Galați, Târgoviște, Bacău, Cluj Napoca, Timișoara și în prezent Hunedoara. Pentru că acest demers își asumă o anvergură națională, expoziția ”Constelații Românești Tradiționale” va fi itinerată în acest an și următorii ani în multe alte locații din țară și străinătate.

Ciprian Crisan – CABM

Update:

Cateva imagini.

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, something

VIDEO-TUTORIAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE PLANETARIU VIRTUAL STELLARIUM – CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE

Complexul Astronomic Baia Mare a adus ”cerul românesc” pe cel mai cunoscut și mai utilizat planetariu virtual din lumea întreagă. Constelațiile românești, ”dodoloațe” și ”interesante”, unele unice și irepetabile, repere formidabile ale bogatului univers lăuntric românesc al cunoștințelor de astronomie populară – se găsesc acum într-o foarte selectă companie a constelațiilor occidentale, norvegiene, chinezești, egiptene etc. Însă Stellarium vă poate asista mult mai mult în decriptarea unor taine ale cosmosului și în ceea ce americanii numesc citizen astronomy.

O să vă ajutăm – prin video tutorialul realizat de noi – să instalați și să utilizați planetariul virtual numit Stellarium care va aduce Universul aproape, foarte aproape de Dumneavoastră.

Succes!

Ciprian Crișan

 

Complexul Astronomic Baia Mare web portofolio:

www.crt-ro.com
www.planetariubm.ro
www.planetour.ro

 

THE SUN AND THE PEAR. PLAYING WITH THE PEAR … OR P.R.

burning_sun_and_earth_1920x1080

Soarele s-a format acum aproximativ 4,57 miliarde de ani prin colapsul unei părți dintr-un nor molecular gigant compus, în mare parte, din hidrogen și heliu și care, probabil, a produs nașterea sau formarea multor altor stele. Estimarea acestei vârste a soarelui se bazează pe simulări computerizate ale evoluției stelare și pe nucleo-cosmo-cronologie. Aceste predicții sunt confirmate de radiometria celui mai vechi material al sistemului solar, ce are vârsta de 4,567 miliarde de ani.

Studiile asupra meteoriților vechi au semnalat urme de nuclee stabile ale izotopilor cu viață scurtă, precum cei de Fier60, care se formează numai în cadrul proceselor de explozie stelară rapidă. Avem astfel indicii că una sau mai multe supernove au survenit aproape de locația formării Soarelui. O undă de șoc de la o supernovă din apropiere ar fi putut conduce la formarea soarelui prin compresia materiei din interiorul norului molecular, producând colapsul anumitor regiuni sub efectul gravitației proprii. Colapsul unui fragment de nor a generat, de asemenea, o mișcare de rotație a sa, datorită momentului de conservare unghiulară, precum și încălzirea sa, simultan cu creșterea presiunii. Cea mai mare parte a masei s-a concentrat în centru, iar restul materiei s-a aplatizat, grupându-se într-un disc din care s-au format ulterior planetele și celelalte corpuri din Sistemul Solar. Gravitația și presiunea din interiorul nucleului norului molecular a generat foarte multă căldură pe măsură ce a agregat tot mai multă materie din discul înconjurător, declanșând, în cele din urmă, fuziunea nucleară. Și astfel, Soarele s-a născut! O istorie … împărtășită de multe dintre stelele galaxiei noastre și nu numai.

IMG_1850

De fapt, acest articol este despre ”pară”, iar nu despre Soare, însă – ca orice articol, trebuie să aibă o introducere. Dacă nașterea și formarea Soarelui are de-a face cu o ”nebuloasă”, Planetariul din Baia Mare are o istorie aproape similară, desigur, pe o altă scară de timp. Dar sunt și similarități … Soarele are o vârstă de 4,6 miliarde de ani; dacă tăiem virgula, și miliardele, rămânem cu cei 46 de ani ai planetariului băimărean.

Continuă lectura

Lună albastră…sau nu ?

Dacă în urmă cu doar câteva zile (mai exact în seara zilei de 26 august) am avut parte de o incredibilă lună roșie pe cerul băimărean, iată că ne așteptăm cu toții la o „lună albastră” în noaptea de 31 august. Ghilimelele sunt obligatorii pentru că, din păcate pentru amatorii de senzațional, luna va fi la fel de galbenă ca de obicei. Cert este că luna ni se arată doar în culorile primare (sau cele ale drapelului românesc, dacă doriți :)).

Ce înseamnă de fapt „luna albastră”? Dacă într-un an calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie) faza de lună plină se produce de 13 ori, atunci cea de a două lună plină din cadrul aceleiași luni calendaristice a fost denumită lună albastră. Precedentele „luni albastre” au fost în iunie 2007 și decembrie 2009 iar următoarele două fenomene de acest gen vor avea loc în iulie 2015 și ianuarie 2018, deci fenomenul are o repetiție de aproximativ doi ani și jumătate.

De ce totuși lună albastră, dacă de fapt, nu e albastră? O posibilă explicație ar fi faptul că astronomul care ar fi scris pentru prima dată de două luni pline în aceeași lună calendaristică   să o fi văzut pe cea de-a doua chiar albastră. E posibil acest lucru? Da! Totul este de fapt un joc de lumini.

După cum bine știm, lumina este o combinație a tuturor culorilor din spectrul vizibil (celebrul rogvaiv). Dacă atmosfera este mai densă, anumite tipuri de particule absorb anumite componente ale luminii albe. Fenomenul este cunoscut sub numele de extincție atmosferică.

Au fost consemnate luni albastre în anii 1883, la erupția vulcanului Krakatoa și în anii 1950 în Suedia și 1951 în Canada, în urma unor incendii de pădure. Microparticulele din cenușa emanată de vulcani sau incendii foarte puternice au eliminat componentele roșii și galbene din lumină, luna apărând astfel albastră.

O lună de culoare roșie apare deseori în cazul eclipselor totale de lună, dar motivul pentru care luna a fost roșiatică în Baia Mare în seara zilei de 26 august a fost tot extincția atmosferică. Particule mai dense din atmosferă au absorbit componentele albastre și galbene din lumină iar rezultatul spectaculos a fost uimitoarea lună sângerie.

Așadar, cu părere de rău pentru iubitorii de lună în culori, „luna albastră” din noaptea următoare va fi o banală lună plină cât se poate de galbenă.

Ovidiu Ignat

Proiectul Constelații Românești: Documentare în țara poveștilor – la Muzeul ASTRA din Sibiu

Proiectul Constelații Românești Tradiționale, inițiat de către Muzeul de Mineralogie Baia Mare (Planetariul Baia Mare), Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare și Asociația „Arta Educației”, proiect finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național are multiple valențe științifice, culturale, educaționale, dorind să evidențieze dintr-o perspectivă muzeală originală valoarea și importanța tezaurului de cunoștințe populare – a căror transmisiune orală a fost oarecum estompată de întâmplările și evoluțiile economice și social politice ale secolului al XX-lea.

Întrucât majoritatea studiilor publicate, de încredere, care pot constitui bibliografia și punctul de plecare al proiectului nostru au referința începutului secolului vitezei, pentru a confirma intenția că nu dorim să reinventăm roata, am dorit să menționăm în cadrul proiectului inițiative similare realizate de alte instituții sau asociații și – inevitabil – am ajuns la cel mai important muzeu al civilizației populare românești tradiționale, Muzeul ASTRA din Sibiu (www.muzeulastra.ro).

Ciprian Crisan
Responsabil comunicare proiect
Constelații Românești Tradiționale

ÎN 2012 VOM FI MARTORII ULTIMULUI TRANZIT AL PLANETEI VENUS DIN VREMURILE NOASTRE. URMĂTORUL ESTE AȘTEPTAT PESTE 120 DE ANI

Pe 5 iunie 2012, în Statele Unite ale Americii și în 6 iunie, în Europa, un tranzit al planetei Venus peste fața Soarelui va fi vizibil din multe părți ale lumii. Acesta este un eveniment foarte neobișnuit și incitant, iar un alt tranzit al lui Venus nu va mai fi vizibil de pe Terra încă alți 120 de ani.

Acesta este motivul pentru care tranzitul din 2012 este considerat ultimul al vremurilor noastre, pentru că este foarte posibil că nici o persoană din cele în prezent trăitoare nu va mai fi în viață peste 120 de ani. Un tranzit ne poate spune foarte mult despre Venus și despre Soare, oferindu-ne informații utile în sensul indentificării planetelor extrasolare. Un grup de realizatori de film din Olanda lucrează la un documentar asupra acestui eveniment și sunt căutați astronomi profesioniști și amatori, precum și istorici pentru a participa la acesta.

”Filmul va sublinia trei grupuri de oameni: cercetătorii care vor observa tranzitul pentru a studia Venus și exoplanetele, amatorii și studenții care vor relua experimentul pentru a deternuba dimensiunea sistemului solar iar istoricii profesioniști sau amatori vor observa acest tranzit cu instrumente specifice secolelor 18 și 19”, a declarat producătorul de la Lightcurve Films.

”Sunteți încurajați să ne contactați asupra acestui proiect, dacă veți dori să colaborați”. Vizionați trailerul acestora, deasupra și aflați mai multe informații de pe site-ul lor, inclusiv videoclipuri realizate de patru cercetători de top (Paolo Tanga, Jean-Eudes Arlot, Louis Mayo and Jay Pasachoff), povestind despre acest tranzit.

Sursa: UniverseToday