COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR MUZEAL S1A

Nr.656/04.09.2018

ANUNȚ

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

EDUCATOR MUZEAL S IA, FUNCȚIE DE EXECUȚIE, PERIOADA NEDETERMINATĂ

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PLANETARIU – OBSERVATORUL ASTRONOMIC

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile: astronomie şi domenii conexe (astrofizică, mecanică cerească, navigaţie), matematică, fizică, geografie;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni;
 3. cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 4. cunoştinţe operare PC;
 5. experiența în scrierea și implementarea de proiecte de finanțare constituie avantaj;
 6. abilităţi bune de comunicare.

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 04.09.2018-18.09.2018
Selectarea dosarelor de concurs 20.09.2018
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs 20.09.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 20.09.2018-21.09.2018
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs 25.09.2018
Proba eliminatorie-lb. engleză avansat 26.09.2018, ora 15 00
Afişarea rezultatelor probei eliminatorii 26.09.2018
Proba scrisă 01.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba scrisa 01.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.10.2018-02.10.2018
Rezultate finale proba scrisă 03.10.2018
Proba interviu 04.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba interviu 04.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei interviu 04.10.2018-05.10.2018
Rezultate finale proba interviu 08.10.2018
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului 09.10.2018

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 04.09.2018 -18.09.2018, respectiv în zilele lucrătoare (luni-vineri), între orele 8 30-15 30, la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16.

Tematica:

Cunoştinţe de specialitate: Obiectul, problemele, metodele și ramurile astronomiei; Pozițiile aparente ale aștrilor. Constelațiile; Sfera cerească. Mișcarea diurnă aparentă; Coordonate geografice; Coordonate cerești; Relațiile dintre coordonatele cerești și cele geografice; Mișcarea anuală aparentă a Soarelui și consecințele ei; Considerații generale; Timpuri locale; Timpul universal şi timpul legal. Linia schimbării datei; Neuniformitatea rotației Pământului. Timpul efemeridelor; Calendarul; Mișcările proprii ale stelelor; Mișcările Pământului; Forma și dimensiunile Pământului; Coordonate geografice și coordonate geocentrice; Masa Pământului; Structura Pământului; Precesia și nutația; Mișcările aparente ale planetelor pe cer; Fazele planetelor și Lunii; Eclipse; Legile lui Kepler; Considerații generale; Soarele; Planetele terestre; Planetele gigante; Luna; Asteroizi; Comete; Materia neorganizată din sistemul solar; Spectre stelare; Clasificarea spectrală Harvard a stelelor; Lunete și telescoape; Monturi instrumentale. Structura generală a Galaxiei; Sistemul de coordonate galactice; Mișcarea stelelor. Rotația Galaxiei; Stele duble; Stele variabile; Pulsarii; Stele pitice albe; Stele neutronice; Găuri negre; Clasificarea galaxiilor; Determinarea distanțelor galaxiilor; Proprietățile fizice ale galaxiilor; Radiogalaxii. Quasari; Distribuția spațială a galaxiilor; Vârsta corpurilor cerești; Teoria Universului fierbinte (Big Bang); Formarea galaxiilor; Originea și evoluția stelelor; Formarea sistemului solar. Ipoteze cosmogonice.

 BIBLIOGRAFIE:

– Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil cu completarile si modificarile ulterioare.

– Site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, http://www.planetariubm.ro;

http://www.iau.org/public/themes/constellations/;

http://www.astro-urseanu.ro/constelatiile.html;

-http://planetariubm.ro/2011/03/26/povestile-cerului-constelatiile-de-la-a-la-v-adica-z-prezentate-de–planetariul-baia-mare/;

http://www.stellarium.org;

– NICULESCU, Corina “ Muzeologie Generală “, Bd. Didactică şi Pedagogica, Bucureşti 1975;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;

– Sass, Huba I. A., „Introducere în astronomie”, Editura Universității de Nord Baia Mare, 2008;

– GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16 şi/ sau la nr. de telefon 0362-401921, persoană de contact Petrica Liana Maria, în intervalul orar  8 30-15 30

Manager,

IGNAT OVIDIU


INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND POSTUL DE EDUCATOR MUZEAL S1A SCOS LA CONCURS – EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI:

DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUȚIILOR POSTULUI:

– participă la realizarea de proiecte şi/sau programe culturale, familiarizarea tinerei generaţii (elevi, studenţi) cu valorile culturii naţionale, cu importanţa conservării şi valorificării acestora peste timp;

-operează echipamente de planetariu sau instrumente optice de la observatorul astronomic;

-produce și/sau susține spectacole de planetariu live şi coordoneaza operarea facilităţilor şi a echipamentelor planetariului;

-realizează ghidaje de specialitate în toate sectoarele instituției;

– planifică şi desfaşoară diverse programe şi activităţi educative pentru grupuri școlare organizate, diverse categorii speciale de public și pentru publicul larg;

-inițiază sau/și gestionează proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursabile;

-gestionează cu mult respect și tact interacțiunea cu publicul;

-realizează documentare științifică și studii tematice, participă la conferințe de specialitate.

CERINȚELE POSTULUI

 • Studii de bază: superioare de lungă durată
 • Pregătire de specialitate:  conform anunțului de mai sus
 • Limbi străine: engleză avansat
 • Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6 luni
 • Vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni
 • Aptitudini şi abilităţi necesare:

-conduită morală ireproşabilă;

-tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

-capacitate de lucru în echipă şi individual;

-operativitate în executarea sarcinilor profesionale;

-tehnici teatrale şi dramatice legate de alcatuirea și susținerea spectacolelor de planetariu;

-deprinderi de comunicare orală şi scrisă;

-de a coordona şi a prezenta programe educative pentru clasele de astronomie (colegiu), programe de educaţie astronomică;

-a oferi raspunsuri pertinente referitoare la astronomie şi ştiinţe spaţiale;

 • Comportament solicitat: adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe, sociabilitate, temperament corespunzător, obiectivitate);
 • Parametrii privind starea sănătăţii somatic: “APT” medical;
 • Trăsături psihice şi de personalitate: “APT” psihologic;

CONDIȚII SPECIFICE DE MUNCĂ

 • Locul de muncă: sediul instituţiei, Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, cupola Planetariului în condiţii de întuneric (absenţă aproape totală a luminii), proiecţie cu aparat optico-mecanic, ZKP-4, spaţiu închis-lipsa luminii naturale; sală de expoziţie dotată cu panouri digitale multimedia luminoase; spaţiu închis – lipsa luminii naturale; sală de proiecţie 3D, aparatură de proiectie specifică, spaţiu închis lipsa luminii naturale; Observatorul Astronomic; birou specialişti: PC-uri, imprimante;
 • Program de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore / săptămână;
 • Deplasări curente: teren
 • Disponibilitate de a lucra (în compensare) pe timp de noapte, la observații astronomice.

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.