Rezultatul selecției dosarelor de înscriere – concurs ocupare funcției Educator muzeal SIA

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018

PROGRAM SPECIAL MARȚI 18.09 – DATORITĂ UNOR INTRERUPERI ALE ENERGIEI ELECTRICE ANUNȚATE DE SDEE TRANSILVANIA NORD

Marți – 18.09.2018 – datorită unor întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, anunțate de SDEE Transilvania Nord Sucursala Baia Mare, Complexul Astronomic Baia Mare este nevoit să suspende programul de activitate cu publicul între orele 12.00 – 16.00, respectiv proiecțiile aferente orelor 13.00 și 15.00.

Complexul Astronomic Baia Mare

De COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE Publicat în 2018, something

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR MUZEAL S1A

Nr.656/04.09.2018

ANUNȚ

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Ordonanţa de urgenţă nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

 

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

EDUCATOR MUZEAL S IA, FUNCȚIE DE EXECUȚIE, PERIOADA NEDETERMINATĂ

DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PLANETARIU – OBSERVATORUL ASTRONOMIC

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 1. studii superioare de lungă durată în domeniile: astronomie şi domenii conexe (astrofizică, mecanică cerească, navigaţie), matematică, fizică, geografie;
 2. vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni;
 3. cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
 4. cunoştinţe operare PC;
 5. experiența în scrierea și implementarea de proiecte de finanțare constituie avantaj;
 6. abilităţi bune de comunicare.

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;


(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

Proba Data
Termen depunere dosare concurs 04.09.2018-18.09.2018
Selectarea dosarelor de concurs 20.09.2018
Afişarea rezultatelor selecţiei  dosarelor de concurs 20.09.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 20.09.2018-21.09.2018
Rezultate finale-selecţia dosarelor de concurs 25.09.2018
Proba eliminatorie-lb. engleză avansat 26.09.2018, ora 15 00
Afişarea rezultatelor probei eliminatorii 26.09.2018
Proba scrisă 01.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba scrisa 01.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.10.2018-02.10.2018
Rezultate finale proba scrisă 03.10.2018
Proba interviu 04.10.2018, ora 10 00
Afisare rezultate proba interviu 04.10.2018
Depunerea constestaţiilor privind rezultatele probei interviu 04.10.2018-05.10.2018
Rezultate finale proba interviu 08.10.2018
Afişarea rezultatelor finale  ale concursului 09.10.2018

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 04.09.2018 -18.09.2018, respectiv în zilele lucrătoare (luni-vineri), între orele 8 30-15 30, la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16.

Tematica:

Cunoştinţe de specialitate: Obiectul, problemele, metodele și ramurile astronomiei; Pozițiile aparente ale aștrilor. Constelațiile; Sfera cerească. Mișcarea diurnă aparentă; Coordonate geografice; Coordonate cerești; Relațiile dintre coordonatele cerești și cele geografice; Mișcarea anuală aparentă a Soarelui și consecințele ei; Considerații generale; Timpuri locale; Timpul universal şi timpul legal. Linia schimbării datei; Neuniformitatea rotației Pământului. Timpul efemeridelor; Calendarul; Mișcările proprii ale stelelor; Mișcările Pământului; Forma și dimensiunile Pământului; Coordonate geografice și coordonate geocentrice; Masa Pământului; Structura Pământului; Precesia și nutația; Mișcările aparente ale planetelor pe cer; Fazele planetelor și Lunii; Eclipse; Legile lui Kepler; Considerații generale; Soarele; Planetele terestre; Planetele gigante; Luna; Asteroizi; Comete; Materia neorganizată din sistemul solar; Spectre stelare; Clasificarea spectrală Harvard a stelelor; Lunete și telescoape; Monturi instrumentale. Structura generală a Galaxiei; Sistemul de coordonate galactice; Mișcarea stelelor. Rotația Galaxiei; Stele duble; Stele variabile; Pulsarii; Stele pitice albe; Stele neutronice; Găuri negre; Clasificarea galaxiilor; Determinarea distanțelor galaxiilor; Proprietățile fizice ale galaxiilor; Radiogalaxii. Quasari; Distribuția spațială a galaxiilor; Vârsta corpurilor cerești; Teoria Universului fierbinte (Big Bang); Formarea galaxiilor; Originea și evoluția stelelor; Formarea sistemului solar. Ipoteze cosmogonice.

 BIBLIOGRAFIE:

– Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

– Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil cu completarile si modificarile ulterioare.

– Site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, http://www.planetariubm.ro;

– http://www.iau.org/public/themes/constellations/;

– http://www.astro-urseanu.ro/constelatiile.html;

-http://planetariubm.ro/2011/03/26/povestile-cerului-constelatiile-de-la-a-la-v-adica-z-prezentate-de–planetariul-baia-mare/;

– http://www.stellarium.org;

– NICULESCU, Corina “ Muzeologie Generală “, Bd. Didactică şi Pedagogica, Bucureşti 1975;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;

– Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;

– Sass, Huba I. A., „Introducere în astronomie”, Editura Universității de Nord Baia Mare, 2008;

– GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16 şi/ sau la nr. de telefon 0362-401921, persoană de contact Petrica Liana Maria, în intervalul orar  8 30-15 30

Manager,

IGNAT OVIDIU


INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND POSTUL DE EDUCATOR MUZEAL S1A SCOS LA CONCURS – EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI:

DEFINIREA SUMARĂ A ATRIBUȚIILOR POSTULUI:

– participă la realizarea de proiecte şi/sau programe culturale, familiarizarea tinerei generaţii (elevi, studenţi) cu valorile culturii naţionale, cu importanţa conservării şi valorificării acestora peste timp;

-operează echipamente de planetariu sau instrumente optice de la observatorul astronomic;

-produce și/sau susține spectacole de planetariu live şi coordoneaza operarea facilităţilor şi a echipamentelor planetariului;

-realizează ghidaje de specialitate în toate sectoarele instituției;

– planifică şi desfaşoară diverse programe şi activităţi educative pentru grupuri școlare organizate, diverse categorii speciale de public și pentru publicul larg;

-inițiază sau/și gestionează proiecte pentru atragerea de finanțări nerambursabile;

-gestionează cu mult respect și tact interacțiunea cu publicul;

-realizează documentare științifică și studii tematice, participă la conferințe de specialitate.

 

CERINȚELE POSTULUI

 • Studii de bază: superioare de lungă durată
 • Pregătire de specialitate:  conform anunțului de mai sus
 • Limbi străine: engleză avansat
 • Vechime în muncă: minim 6 ani şi 6 luni
 • Vechime în specialitate: minim 6 ani şi 6 luni
 • Aptitudini şi abilităţi necesare:

-conduită morală ireproşabilă;

-tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;

-capacitate de lucru în echipă şi individual;

-operativitate în executarea sarcinilor profesionale;

-tehnici teatrale şi dramatice legate de alcatuirea și susținerea spectacolelor de planetariu;

-deprinderi de comunicare orală şi scrisă;

-de a coordona şi a prezenta programe educative pentru clasele de astronomie (colegiu), programe de educaţie astronomică;

-a oferi raspunsuri pertinente referitoare la astronomie şi ştiinţe spaţiale;

 • Comportament solicitat: adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe, sociabilitate, temperament corespunzător, obiectivitate);
 • Parametrii privind starea sănătăţii somatic: “APT medical;
 • Trăsături psihice şi de personalitate: “APTpsihologic;

 

CONDIȚII SPECIFICE DE MUNCĂ

 • Locul de muncă: sediul instituţiei, Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, cupola Planetariului în condiţii de întuneric (absenţă aproape totală a luminii), proiecţie cu aparat optico-mecanic, ZKP-4, spaţiu închis-lipsa luminii naturale; sală de expoziţie dotată cu panouri digitale multimedia luminoase; spaţiu închis – lipsa luminii naturale; sală de proiecţie 3D, aparatură de proiectie specifică, spaţiu închis lipsa luminii naturale; Observatorul Astronomic; birou specialişti: PC-uri, imprimante;
 • Program de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore / săptămână;
 • Deplasări curente: teren
 • Disponibilitate de a lucra (în compensare) pe timp de noapte, la observații astronomice.

 

TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (SEPTEMBRIE 2018)

TRECERI ISS VIZIBILE PE CERUL BĂIMĂREAN (SEPTEMBRIE 2018)

Locație: Baia Mare – Complexul Astronomic Baia Mare – 47,6579°N / 23,5637°E;

Orbită: 402 x 408 km, 51.6° (Epocă: 4 septembrie 2018)

Notă: în luna august 2018 singurele treceri vizibile au fost în zilele de 30 și 31.


Dată Magnitudine Start Cel mai înalt punct Sfârşit
(mag) Timp Alt. Az. Timp Alt. Az. Timp Alt. Az.
30 aug. -0,9 05:26:00 10° SE 05:26:36 10° SE 05:27:13 10° ESE
31 aug. -2,6 06:07:35 10° SSV 06:10:37 35° SE 06:13:38 10° ENE
1 sep. -1,9 05:16:55 14° S 05:18:45 21° SE 05:21:20 10° E
2 sep. -1,2 04:27:07 13° SE 04:27:07 13° SE 04:28:32 10° ESE
2 sep. -3,7 05:59:48 11° SV 06:02:58 70° SSE 06:06:13 10° ENE
3 sep. -3,1 05:09:56 31° SSV 05:10:59 42° SSE 05:14:07 10° ENE
4 sep. -1,8 04:20:01 22° ESE 04:20:01 22° ESE 04:21:52 10° E
4 sep. -3,7 05:52:41 14° VSV 05:55:22 68° NVN 05:58:37 10° ENE
5 sep. -3,9 05:02:43 57° SV 05:03:18 82° SSE 05:06:35 10° ENE
6 sep. -1,9 04:12:42 27° E 04:12:42 27° E 04:14:27 10° ENE
6 sep. -3,1 05:45:22 15° V 05:47:48 47° NVN 05:51:00 10° ENE
7 sep. -3,6 04:55:20 56° NV 04:55:39 61° NVN 04:58:54 10° ENE
8 sep. -1,6 04:05:16 25° ENE 04:05:16 25° ENE 04:06:49 10° ENE
8 sep. -2,8 05:37:56 16° VNV 05:40:16 39° N 05:43:23 10° ENE
9 sep. -3,0 04:47:53 44° NVN 04:48:02 44° N 04:51:12 10° ENE
9 sep. -2,9 06:21:45 10° VNV 06:24:55 45° N 06:28:04 10° E
10 sep. -1,2 03:57:50 20° ENE 03:57:50 20° ENE 03:59:03 10° ENE
10 sep. -2,7 05:30:30 17° VNV 05:32:41 40° N 05:35:48 10° ENE
11 sep. -2,7 04:40:29 39° N 04:40:29 39° N 04:43:31 10° ENE
11 sep. -3,4 06:13:59 10° VNV 06:17:14 62° NNE 06:20:29 10° E
12 sep. -0,8 03:50:31 16° ENE 03:50:31 16° ENE 03:51:18 10° ENE
12 sep. -3,0 05:23:11 22° NV 05:25:01 48° NNE 05:28:12 10° E
13 sep. -2,4 04:33:16 37° NNE 04:33:16 37° NNE 04:35:53 10° E
13 sep. -3,9 06:06:09 10° VNV 06:09:27 79° SSV 06:12:42 10° ESE
14 sep. -0,4 03:43:28 11° ENE 03:43:28 11° ENE 03:43:34 10° ENE
14 sep. -3,7 05:16:10 38° NV 05:17:15 70° NNE 05:20:31 10° ESE
15 sep. -1,8 04:26:29 27° E 04:26:29 27° E 04:28:13 10° E
15 sep. -3,3 05:59:10 16° V 06:01:28 41° SV 06:04:34 10° SE
16 sep. -3,7 05:09:41 61° SSE 05:09:41 61° SSE 05:12:35 10° SE
17 sep. -2,4 05:53:08 21° SV 05:53:20 21° SV 05:55:51 10° S
18 sep. -1,1 05:04:05 11° SSE 05:04:05 11° SSE 05:04:15 10° SSE
21 sep. -1,6 20:40:50 10° S 20:41:36 13° SSE 20:41:36 13° SSE
22 sep. -2,1 21:23:21 10° SV 21:24:54 24° SSV 21:24:54 24° SSV
23 sep. -2,8 20:31:28 10° SSV 20:34:21 28° SE 20:35:15 24° ESE
23 sep. -0,9 22:07:23 10° VSV 22:07:55 14° V 22:07:55 14° V
24 sep. -3,8 21:15:02 10° VSV 21:18:05 75° VSV 21:18:05 75° VSV
25 sep. -3,7 20:22:49 10° SV 20:26:02 56° SSE 20:28:05 20° ENE
25 sep. -1,3 21:59:25 10° V 22:00:44 21° VNV 22:00:44 21° VNV
26 sep. -3,4 21:06:56 10° V 21:10:11 58° NVN 21:10:36 52° NNE
27 sep. -3,8 20:14:30 10° VSV 20:17:48 81° NVN 20:20:23 16° ENE
27 sep. -1,4 21:51:24 10° VNV 21:53:02 24° VNV 21:53:02 24° VNV
28 sep. -2,9 20:58:53 10° V 21:02:04 43° N 21:02:43 37° NNE
29 sep. -3,2 20:06:22 10° V 20:09:36 53° NVN 20:12:21 13° ENE
29 sep. -1,5 21:43:18 10° VNV 21:45:00 25° NV 21:45:00 25° NV
30 sep. -2,8 20:50:48 10° VNV 20:53:56 39° N 20:54:36 34° NNE
1 oct. -2,9 19:58:15 10° V 20:01:24 41° N 20:04:10 13° ENE
1 oct. -1,7 21:35:03 10° VNV 21:36:48 27° NV 21:36:48 27° NV
2 oct. -3,0 20:42:35 10° VNV 20:45:46 42° N 20:46:21 37° NE
3 oct. -2,8 19:50:05 10° VNV 19:53:12 39° N 19:55:54 13° ENE
3 oct. -1,9 21:26:41 10° VNV 21:28:32 31° VNV 21:28:32 31° VNV

Trecerea Stației Spațiale Internaționale este vizibilă doar în condițiile unui cer senin.

Rubrică realizată de Ciprian Crișan

Sursa: http://www.heavens-above.com

Resurse:

http://iss.astroviewer.net

http://www.issabove.com

http://www.isstracker.com

EVENIMENTELE ASTRONOMICE ALE LUNII SEPTEMBRIE 2018

02 septembrie 2018, Duminică – Soarele răsare la 06:44 și apune la 20:04; Luna răsare la 23:51 și apune la 13:35.

 • Mercur la Periheliu (ora 12:32), cel mai apropiat punct de Soare pe orbita sa, la o distanță de 0,31 UA. Din BM, Mercur va fi dificil de observat în acest moment pentru că altutudinea maximă la care va apărea va fi de 10° deasupra orizontului. Răsare la ora 05:14 și dispare în lumina zorilor către 06:23.

03 septembrie 2018, Luni – Soarele răsare la 06:45 și apune la 20:02; Luna răsare la 23:51 și apune la 14:43.

 • Luna în Ultimul Pătrar (ora 05:39). Luna va guverna cerul dimineții, răsărind către miezul nopții. Din BM, Luna este observabilă între orele 23:43 – 06:24, altitudinea maximă atinsă fiind de 58° SE. Distanță Lună – Terra: 375.000 km. Luna în constelația Taurus.

05 septembrie 2018, Miercuri – Soarele răsare la 06:48 și apune la 19:58; Luna răsare la 01:30 și apune la 16:56.

 • Venus la Afeliu (ora 11:06), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la o distanță de 0,73 UA. Din BM, Venus nu va fi observabil în acest moment, pentru că va atinge cel mai înalt punct pe cer în timpul zilei și nu se va afla la o altitudine mai mare de 6°, la amurg.

07 septembrie 2018, Vineri – Soarele răsare la 06:50 și apune la 19:54; Luna răsare la 03:45 și apune la 18:43.

 • Neptun la Opoziție (ora 21:13). Neptun va fi bine plasat pentru observare, în constelația Aquarius, vizibil mare parte a nopții, atingând cel mai înalt punct pe cer către miezul nopții (ora 01:27, la 35° S). Pe cerul băimărean, Neptun va fi vizibil între orele 22:43 (24° SE)  – 04:07 (24° SV). Neptun se află în zona opusă Soarelui pe cer, așa cum se vede de pe Terra.

08 septembrie 2018, Sâmbătă – Soarele răsare la 06:52 și apune la 19:52; Luna răsare la 05:03 și apune la 19:23.

 • Luna la Perigeu (ora 04:21). Luna va atinge cel mai apropiat punct față de Terra, pe orbita sa. Distanță Luna – Terra: 361.000 km.

12 septembrie 2018, Miercuri – Soarele răsare la 06:57 și apune la 19:44; Luna răsare la 10:05 și apune la 21:25.

 • Luna la Periheliu (ora 05:13). Luna în cel mai apropiat punct față de Soare, la o distanță de 1,0041 UA. Distanța Lună – Terra: 373.000 km. Luna în constelația Virgo.
 • Conjuncție Venus – Lună (ora 18:45). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 10°28′ Nord de Venus. Perechea va fi dificil de observat din BM, pentru că va atinge cel mai înalt punct pe cer în timpul zilei, iar la amurg nu se va afla mai sus de 5°. Magnitudine Lună: -10,3; Magnitudine Venus: -4,5.

14 septembrie 2018, Vineri – Soarele răsare la 07:00 și apune la 19:40; Luna răsare la 12:22 și apune la 22:24.

 • Apropiere Strânsă Jupiter – Lună (ora 07:45), cu pasaj de 4°10′ între ele. Din BM perechea va fi dificil de observat, întrucât nu vor apărea la o altitudine superioară celei de 14°. Interval de accesibilitate între orele 19:59 (14° SV) – 21:45. Magnitudine Lună: -11,1; Magnitudine Jupiter: -1,9. Ambele în constelația Libra.

16 septembrie 2018, Duminică – Soarele răsare la 07:02 și apune la 19:36; Luna răsare la 14:28 și apune la 23:34.

 • Marte la Periheliu (ora 15:54), punctul cel mai apropiat de Soare, pe orbita sa de 687 zile în jurul Soarelui, la o distanță de 1,38 UA. Planeta Marte este în constelația Capricornus. Din BM, Marte va fi greu de observat la acest moment, întrucât nu va apărea la o înălțime mai mare de 17° deasupra orizontului (ora 22:00, S). Perioada de accesibilitate între orele 19:55 (12° SE) – 00:57 (7° SV).

17 septembrie 2018, Luni – Soarele răsare la 07:04 și apune la 19:34; Luna răsare la 15:23 și apune la 00:16.

 • Luna în Primul Pătrar (ora 02:16). Luna va fi proeminentă pe cerul de seară, apunând către miezul nopții. Pe cerul băimărean, Luna va deveni accesibilă către orele 19:52, la 21° deasupra orizontului sudic. Va apune către ora 23:43. Luna va apărea pe jumătate iluminată, în constelația Ophiuchus.
 • Apropiere strânsă Saturn – Lună (ora 19:45), cu pasaj de 2°03′ între ele. Din BM, perechea va fi greu de observat, întrucât altitudinea maximă atinsă va fi de 19°. Interval de observabilitate între orele 19:53 (19° S) – 00:08 (când vor apune împreună). Magnitudine Lună: -11,9; Magnitudine Saturn: 0,2. În Sagittarius.

20 septembrie 2018, Joi – Soarele răsare la 07:04 și apune la 19:34; Luna răsare la 15:23 și apune la 00:16.

 • Luna la Apogeu (ora 03:54). Luna va atinge cel mai îndepărtat punct pe orbită față de Terra, la o distanță de 404.000 km. Luna în Capricornus.
 • Apropiere strânsă Marte – Lună (ora 08:21), cu pasaj de 4°43′ între ele. În BM, perechea nu va apărea mai sus de 18° deasupra orizontului (ora 21:48, S). Interval de accesibilitate între orele 19:46 (13° SE) – 00:49 (7° SV).

21 septembrie 2018, Vineri – Soarele răsare la 07:09 și apune la 19:26; Luna răsare la 18:10 și apune la 02:52.

 • Dușul meteoric al Piscidelor atinge rata maximă de activitate (generic 5 meteori pe oră). Pe cerul băimărean, radiantul curentului meteoric va apărea la 36° SE la miezul nopții, ceea ce se traduce într-o rată locală cu optim 2 meteori pe oră.
 • Mercur – conjuncție solară superioară (04:38). Mercur va trece aproape de Soare, purtat pe orbita sa înspre partea îndepărtată a sistemului solar, văzut de pe Terra. Tranziție dinspre cerul de dimineață spre cerul de seară. La cea mai mare apropiere, separația față de Soare va fi de 1°29′, devenind total neobservabil timp de câteva săptămâni. Distanță Mercur – Terra: 1,39 UA, în constelația Virgo.

22 septembrie 2018, Sâmbătă – Soarele răsare la 07:10 și apune la 19:24; Luna răsare la 18:40 și apune la 03:50.

 • Luna la Afeliu (ora 03:57), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la o distanță de 1,0065 UA. Luna în Capricornus. Distanța Lună – Terra: 402.000 km.

23 septembrie 2018, Duminică – Soarele răsare la 07:12 și apune la 19:22; Luna răsare la 19:05 și apune la 04:51.

 • Echinocțiul din Septembrie (ora 04:52), Echinocțiul de Toamnă (în Emisfera Nordică a Pământului). Ziua și Noaptea sunt egale (12 ore). Echinocțiile survin datorită rotației axei terestre, axa polară, care este înclinată într-un unghi de 23,5° față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Ca puncte intermediare între solstiții, Soarele rezidă exact deasupra ecuatorului terestru pe 21 martie și 23 septembrie. În martie, Soarele călătorește în direcția nordului, de-a lungul ecuatorului, iar în septembrie, în direcția sudică.

25 septembrie 2018, Marți – Soarele răsare la 07:14 și apune la 19:17; Luna răsare la 19:55 și apune la 06:59.

 • Lună Plină (ora 05:54). Luna este poziționată aproape exact în direcția opusă Soarelui pe cer, fiind plasată la o altitudine înaltă, mare parte a nopții.

Notă: imaginea reprezintă fila de calendar de pe luna septembrie 2018 – calendarul mural al Complexului Astronomic Baia Mare.

Calendar publicat în Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare 2017 și în Calendarul mural al CABM 2018 – ”Simboluri Astrale în Arhitectura Populară din Maramureș.”

Ciprian Crișan – CABM

EVENIMENTELE ASTRONOMICE ALE LUNII AUGUST 2018

EVENIMENTELE ASTRONOMICE ALE LUNII AUGUST 2018

02 august 2018, Joi – Soarele răsare la 06:02 și apune la 20:59; Luna răsare la 23:45 și apune la 11:14.

 • Curentul meteoric al alfa Capricornidelor (15 iulie – 20 august) atinge rata maximă de activitate (5 meteori pe oră), având corp părinte cometa 169P/NEAT. În Baia Mare, radiantul apare la 29°SE, rezultând o rată de 2 meteori pe oră.

06 august 2018, Luni – Soarele răsare la 06:08 și apune la 20:53; Luna răsare la 01:15 și apune la 15:45.

 • Dușul meteoric al tau-Aquaridelor (iulie – august), atinge rata maximă de activitate (8 meteori pe oră). În Baia Mare, radiantul dușului apare la 14°SE, însemnând o rată de 2 meteori pe oră.

09 august 2018, Joi – Soarele răsare la 06:11 și apune la 20:48; Luna răsare la 03:46 și apune la 19:10.

 • Mercur – Conjuncție solară inferioară (ora 05:00). Mercur trece aproape de Soare, pe cer, marcând tranziția către a deveni un obiect de dimineață. Separația față de Soare: 4°48′. Mercur traversează și perigeul (0,60 UA).

10 august 2018, Vineri – Soarele răsare la 06:13 și apune la 20:46; Luna răsare la 04:56 și apune la 20:05.

 • Luna la Perigeu (ora 21:07), cel mai apropiat punct față de Terra pe orbita sa (358.000 km).

11 august 2018, Sâmbătă – Soarele răsare la 06:14 și apune la 20:45; Luna răsare la 06:12 și apune la 20:52

 • Conjuncție Mercur – Lună (ora 04:32). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 5°29′ de Mercur. Din Baia Mare, perechea va trece foarte aproape de Soare, cu o separație de 5°. Magnitudine Lună: -6,0; Magnitudine Mercur: 5,0. În Cancer.
 • Eclipsă solară parțială – nu este vizibilă din România (ora 12:47).
 • Lună Nouă (ora 12:59). Luna va trece aproape de Soare.

12 august 2018, Duminică – Soarele răsare la 06:15 și apune la 20:43; Luna răsare la 07:29 și apune la 21:31.

 • Luna la Periheliu (ora 22:08), punctul cel mai apropiat față de Soare (1,0109 UA). Distanța Terra – Lună: 361.000 km.

13 august 2018, Luni – Soarele răsare la 06:17 și apune la 20:41; Luna răsare la 08:49 și apune la 22:02.

 • Dușul meteoric al Perseidelor (23 iulie – 20 august) atinge maximum de activitate (80 meteori pe oră). Corpul părinte al Perseidelor este cometa 109P/Swift-Tuttle. Pe cerul băimărean, radiantul va apărea la 30° deasupra orizontului nord-estic, la miezul nopții. Asta se traduce într-o formulă ZHR cu rata de 41 meteori pe oră, radiantul fiind mai sus pe cer.

14 august 2018, Marți – Soarele răsare la 06:18 și apune la 20:40; Luna răsare la 10:03 și apune la 22:32.

 • Roiul globular M15 (NGC 7078) din Pegasus este bine plasat pentru observare, atingând cel mai înalt punct pe cer către miezul nopții. Intervalul de vizibilitate pe cerul băimărean este cuprins între orele 22:05 (35° SE) – 04:57 (34° V). Magnitudine M15: 6,4.
 • Conjuncție Venus – Lună (ora 16:35). Ascensie dreaptă comună, cu Luna trecând la 6°15′ Nord de Venus. La aproximativ același moment, cele două obiecte vor realiza, de asemenea o apropiere strânsă, numită tehnic apuls. Din Baia Mare perechea va fi greu de observat întrucât cea mai înaltă apariție va fi la 10° deasupra orizontului. Interval de accesibilitate, între orele 21:01 – 22:04. Magnitudine Lună: -10,6; Magnitudine Venus: -4,3. Ambele obiecte sunt în constelația Virgo.

15 august 2018, Miercuri – Soarele răsare la 06:19 și apune la 20:38; Luna răsare la 11:14 și apune la 23:01.

 • Roiul globular M2 (NGC 7089) este bine plasat pentru observare și va atinge cel mai înalt punct pe cer către miezul nopții. În Baia Mare, M2 va deveni vizibil către ora 22:03, la 24° deasupra orizontului sud-estic și va fi accesibil până la ora 04:59 (23° SW). Magnitudine M2: 6,5.
 • Venus la Dihotomie (ora 08:09). Venus va fi bine plasat pentru observare pe cerul de seară, strălucind cu o mag. de -4,3. Pe cerul băimărean va fi dificil de observat întrucât nu se va înălța la o altitudine mai mare de 10° deasupra orizontului . Interval de vizibilitate între orele 20:58 (10° V) – 22:01. Dihotomia se referă la o fază intermediară a lui Venus, când este pe jumătate iluminat. Venus este în constelația Virgo.

17 august 2018, Vineri – Soarele răsare la 06:22 și apune la 20:35; Luna răsare la 13:32 și apune la 23:55.

 • Venus la Marea Elongație Estică (ora 10:58). Venus va fi bine plasat pentru observare pe cerul de seară, strălucind cu mag. de -4,3. În Baia Mare altitudinea maximă atinsă va fi de 9° V. Interval orar 20:55 – 21:56.
 • Apropiere strânsă Jupiter – Lună (ora 16:14), cu pasaj de 4°17′ între ele. Din Baia Mare, perechea va fi greu de observat pentru că altitudinea maximă atinsă este de 19° deasupra orizontului. Interval de vizibilitate, între orele 20:55 – 23:26. Magnitudine Lună: -11,7; Magnitudine Jupiter: -2,0. Ambele sunt în constelația Libra.

18 august 2018, Sâmbătă – Soarele răsare la 06:23 și apune la 20:33; Luna răsare la 14:36 și apune la 00:25.

 • Luna în Primul Pătrar (ora 10:50), proeminentă pe cerul de seară, apunând către miezul nopții. Vizibilitate din Baia Mare, între orele 20:53 – 00:16.

21 august 2018, Marți – Soarele răsare la 06:27 și apune la 20:27; Luna răsare la 17:29 și apune la 01:37.

 • Dușul meteoric al alfa-Cygnidelor (iulie – august) va atinge maximum de activitate (5 meteori pe oră) pe 21 august. Pe cerul băimărean, radiantul curentului va apărea la 65° deasupra orizontului estic la miezul nopții. Asta înseamnă o rată locală probabilă de 4 meteori pe oră.
 • Apropiere strânsă Saturn – Lună (ora 12:53), cu pasaj de 2°07′ între ele. Din Baia Mare, perechea va fi dificil de observat întrucât nu va apărea la o altitudine mai mare de 19° deasupra orizontului. Interval de observabilitate între orele 20:47 – 00:48. Magnitudine Lună: -12,3; Magnitudine Saturn: 0,1. Ambele obiecte sunt în constelația Sagittarius.

23 august 2018, Joi – Soarele răsare la 06:30 și apune la 20:24; Luna răsare la 18:59 și apune la 03:10.

 • Luna la Apogeu (ora 14:24), cel mai îndepărtat punct pe orbita sa, în raport cu Terra. Distanța Lună – Terra: 405.000 km.

24 august 2018, Vineri – Soarele răsare la 06:31 și apune la 20:22; Luna răsare la 19:35 și apune la 04:03.

 • Luna la Afeliu (ora 07:32), cel mai îndepărtat punct față de Soare, la o distanță de 1,0138 UA. Distanța Terra – Lună: 405.000 km.

26 august 2018, Duminică – Soarele răsare la 06:34 și apune la 20:18; Luna răsare la 20:36 și apune la 06:01

 • Lună Plină (ora 14:58). Luna este poziționată aproape direct în zona opusă Soarelui pe cer, fiind plasată mult deasupra orizontului, mare parte a nopții. Luna în Aquarius. Distanța Lună – Terra: 402.000 km.

27 august 2018, Luni – Soarele răsare la 06:36 și apune la 20:16; Luna răsare la 21:03 și apune la 07:02.

 • Mercur la Marea Elongație Vestică (ora 00:48). Mercur strălucește pe cerul dimineții la o mag. de -0,2. Pe cerul băimărean nu va apărea însă la o altitudine mai mare de 9°. Interval de accesibilitate între orele 04:56 – 06:03.

28 august 2018, Marți – Soarele răsare la 06:37 și apune la 20:14; Luna răsare la 21:26 și apune la 08:04

 • Mercur la dihotomie (ora 14:01).

CERUL DIN ACEASTĂ NOAPTE: AUGUST 2018 – trans script
Ghidul Dumneavoastră pentru constelații, obiecte din cerul îndepărtat, planete și evenimente.


Strălucitoarea planetă Venus se va afla în poziție joasă pe cerul vestic, la căderea întunericului. Un telescop mic poate revela lumina solară reflectată de norii din atmosfera groasă a lui Venus.

Jupiter, cea mai mare dintre planete, strălucește către sud-vest. Pe 15 august, Jupiter, Venus și Luna crescândă formează pe cer un arc surprinzător. Un telescop mic poate surprinde benzile majore de nori ai lui Jupiter.

În sud-est Marte și Saturn strălucesc împreună în Sagittarius. Privind cu un telescop, am surprinde două planete foarte diferite – o planetă gigantă gazoasă cu inele și o alta mai mică, telurică, sau asemănătoare Terrei.

Uitându-ne spre stele într-o noapte fierbinte de august, putem afla o multitudine de comori. Lyra, micuța harpă, rezidă la o altitudine înaltă pe cerul de noapte. Steaua principală este Vega, una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer. Caută pe cer Lyra prin localizarea stelei Vega și apoi a paralelogramului de stele din apropriere. Epsilon Lyrae, steaua strălucitoare de lângă Vega, este de fapt un sistem stelar cvadruplu, cunoscut sub numele de Dubla-Dublă. În paralelogramul Lyrei rezidă Nebuloasa Inel (Ring Nebula). Este un înveliș în expansiune de gaz strălucitor expulzat de steaua muribundă aflată în centrul său.

Marea constelație Cygnus (Lebăda), zboară de asemenea la altitudini înalte pe cerul nocturn al lunii august. Utilizând steaua Vega pentru a ne ghida, privim spre crucea formată către est. Cygnus mai este numită Crucea Nordului. Albireo, steaua ce formează capul lebedei, este o stea spectaculoasă pentru telescoapele mici. Această uimitoare pereche de stele oferă un contrast cromatic, una având culoarea safirului, iar cealaltă topaz auriu.

Deneb, steaua din coada lebedei este o stea supergigantă. Dacă Deneb ar înlocui Soarele în centru sistemului nostru solar, atunci ar înghiți Mercur și Venus. Dintr-o poziție întunecată, pe un cer senin, binoclurile ar putea surprinde petele cețoase ale unor nebuloase, în această regiune. Cea mai proeminentă este Nebuloasa America de Nord, o regiune de gaz și praf iluminată de strălucitoarea Deneb. Cygnus găzduiește, de asemenea, câteva roiuri stelare. Cel mai ușor de găsit este M29 și M3. M29 poate fi găsit aproape de centrul Crucii Nordului. Privit cu un telescop mic, pare să compună un mic pătrat. Cel mai bine de privit cu binoclul, M39 este un roi stelar închis format din aproximativ 30 de stele, chiar la nord de Deneb.

La sud de Cygnus, este situată micuța constelație Vulpecula (Vulpea), cartografiată pentru prima oară de astronomul polonez Johannes Hevelius, în secolul 17. Vulpecula găzduiește Nebuloasa Dumbell, care poate fi văzută ca o pată difuză în binocluri. Un telescop mic ar putea însă reda forma sa dilobată.

Aquila, Vulturul, a fost cunoscut de grecii antici ca fiind marea pasăre a lui Zeus. Altair, cea mai strălucitoare stea din Vulturul se află la numai 16 ani lumină de Terra.

Stelele strălucitoare ale noților de vară – Vega, Altair și Deneb, compun Triunghiul de Vară. Utilizați binoclurile pentru a privi spre Coathanger, situată la jumătatea distanței dintre Altair și Albireo. Acest grup mic de stele remarcabil formează un tipar familiar din punctul nostru de observație.

Cometa Giacobini Zinner ar putea deveni vibilă în această lună pe măsură ce se apropie de Soare pe orbita sa de 6 ani și jumate. În traiectoria sa va traversa Cassiopeia și Perseus în August, și apoi Auriga la începutul lui Septembrie. In binocluri va apărea capul pufos și lucios al cometei și difuz, coada scurtă.

Pe 11 august, amatorii de astronomie din Canada și Rusia vor putea fi martorii unei eclipse parțiale de soare, pe măsură ce Luna va trece între Soare și Terra.

Imediat după eclipsă, Dușul meteoric al Perseidelor, una dintre caracteristicile cele mai așteptate ale cerului de noapte din luna august, va atinge maximul. Priviți după meteori în orele timpurii ale zilelor de 12 și 13 august. Pentru că Luna va fi departe în drumul său, cerul de noapte va fi întunecat și vor putea fi observate câteva duzini de meteori, în bune condiții de observare.

Cerul de Noapte oferă întotdeauna un spectacol celest interesant. Puteți să explorați minunile cerului chir din spatele grădinii dumneavoastră sau, de ce nu … din balcon!

Traducere și adaptare: Ciprian Crișan


Notă: imaginea reprezintă fila de calendar de pe luna august 2018 – calendarul mural al Complexului Astronomic Baia Mare.

Calendar publicat în Anuarul de Astronomie Populară al Complexului Astronomic Baia Mare 2017 și în Calendarul mural al CABM 2018 – ”Simboluri Astrale în Arhitectura Populară din Maramureș.”

Ciprian Crișan – CABM

 

no eclipse movie

 

ECLIPSA TOTALĂ DE LUNĂ DIN NOAPTEA DE 27 IULIE NU A FOST VIZIBILĂ DIN BAIA MARE

Sute de vizitatori au asaltat Complexul Astronomic Baia Mare, pentru a asista împreună la acest eveniment astronomic special. Dacă norii au acoperit în întregime cerul băimărean și apoi ploaia … a venit, cerul tot nu s-a înseninat. Cei care ne-au trecut pragul, au putut lua lecții de tango (între orele 22.00 – 24.00) și au putut face cunoștință cu muzeologul Andrei Avram, artizanul unei expoziții tangibile de machete tehnice interactive, putând opera cu micile invenții încântatoare care au reprezentat partea aplicativă a taberei de știință a planetariului abia încheiată vineri.

Următoarea eclipsă totală de Lună – ianuarie 2019. Până atunci vremea are vreme să se îndrepte.

Mulțumim publicului pentru participare!

Complexul Astronomic Baia Mare

LA FINALUL TABEREI DE ȘTIINȚĂ – ediția IV – iulie 2018


LA FINALUL TABEREI DE ȘTIINȚĂ

În perioada 3 – 27 iulie 2018, scoala micilor inventatori a atras 152 de copii care au participat zi de zi la activitățile taberei de știință, iar în noaptea eclipsei invizibile de la Baia Mare, alți 150 de copii au fost captivați demonstrativ de prezentarea micilor invenții de către domnul prof. Andrei Avram.

Numărul total al prezențelor înregistrate este de 469 plus 50 de prezențe înregistrate prin participarea intensivă la două grupe de program consecutiv plus cei 150 de participanți la demonstrația din noaptea eclipsei, rezultând un total de 669 de participări la acest program, ajuns la ediția cu numărul IV.

Astronomia este prima dintre științele umanității, iar OMUL din prima clipă când și-a ridicat ochii spre cer, a căutat răspunsuri esențiale la întrebările sale despre Univers și despre locul său în univers. A dorit să înțeleagă mecanica cerului și pentru aceasta a inventat ceasuri solare, a observat cu atenția mișcările planetelor și a Soarelui pe cer, cometele și alte obiecte exotice, a dorit să vadă în profunzimea spațiului cosmic și pentru aceasta a inventat telescopul iar – mai apoi – a dorit să poată zbura în spațiul cosmic, iar pentru aceasta, de la roată și până la cele mai sofisticate computere de la bordul navelor spațiale, este o întreagă saga de invenții semnificative care au pus lumea în mișcare utilizând forța apei, a aerului, a luminii, a magnetismului, a aburului și multe alte forțe, iar ultimul secol a permis umanității prin aeronautică depășirea barierei spațiului terestru, ci și ancorarea atenției umanității spre cele mai profunde adâncimi ale universului observabil și importante descoperiri cosmologice ce ne aduc foarte aproape de acele răspunsuri esențiale ale unor întrebări ancestrale.

Școala micilor inventatori a pus în practică acțiunea acestor forțe, demonstrând cu ajutorul unor machete tehnice interactive modul în care funcționează mașinăriile cele mai complicate, care fie produc energie prin interacțiune cu mediul, fie produc lucru mecanic din interacțiunea cu energii exterioare.  

Acest program educațional va continua și în anul următor, în luna iulie, cu alte surprize și provocări interesante, într-o formulă nouă, adecvată oricărei vârste. Mulțumim copiilor pentru participare iar însoțitorilor că au mediat acest contact al celor mici cu știința.

Ciprian Petru Crisan – PR.

ECLIPSA TOTALĂ DE LUNĂ DIN DATA DE 27-28 IULIE 2018

eclipsa afismic.jpg

UPDATE: Complexul Astronomic Baia Mare organizează observații astronomice – în curtea instituției – asupra eclipsei de Lună, între orele 22.00 – 01.00. Intrarea va fi liberă la eveniment.

Eclipsele totale de Lună survin doar în faza de Lună Plină, iar eclipsa totală de Lună din data de 27 iulie, vizibilă total sau parțial în Europa, Asia, Australia, America de Nord și de Sud, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic și Oceanul Indian dar și Antarctica – așadar pe o mare parte a globului, promite un spectacol astronomic cu totul special.

Observarea acestei eclipse nu necesită un telescop la îndemână ci, mai multă sau mai puțină răbdare, în funcție de locația în care vă aflați. Calculul datelor eclipsei pentru cerul Băii Mari este preluată de pe portalul timeanddate.com și oferă informații privind vizibilitatea eclipsei pentru această locație.

Extras din calendarul evenimentelor astronomice ale lunii iulie 2018 – pentru Baia Mare – pentru 27 iulie 2018 – poziția Lunii pe cer (proveniență diferită a datelor):

 • Luna răsare la ora 21.00 și apune la 05.15. Luna este în constelația Capricornus, iar la această dată – atinge de asemenea Apogeul (406.000 km distanță față de Terra) și faza de Lună Plină (ora 23.22);
 • Eclipsă Totală de Lună (ora 23:22). Luna se va afla la 17° (SE) deasupra orizontului în intervalul median al eclipsei. Eclipsă totală între orele 22:30 – 00:13; Eclipsă parțială între orele 21:25 – 01:19 – pentru Baia Mare.

Datele vizibilității ECLIPSEI TOTALE DE LUNĂ DIN BAIA MARE (sursa: timeanddate.com):

 • Ora: 20.14 – Debutul Eclipsei în Penumbră – (fază care nu este direct vizibilă) – Luna este sub linia orizontului la o altitudine de -7,2°
 • Ora: 20.57 – Răsărit Lună – fază care nu este direct vizibilă – Luna sub linia orizontului, la o altitudine de -0.2°
 • Ora 21.24 – Debut eclipsă parțială – Luna se înroșește ușor, dar este aproape de orizont, la 3.1° – vizibilitata necesită vedere liberă, fără obstacole către Sud-EST;
 • Ora 22.30 – Debut Eclipsă Totală – Luna complet roșiatică. Altitudine 11,2 grade.
 • Ora 23.21 – Maximum Eclipsă: Luna este aproape de centrul umbrei Terrei. Altitudine 16,4 grade.
 • Ora 00.13 – Sfârșit Eclipsă Totală. Altitudine Lună: 22,5 grade;
 • Ora: 02.38 – Sfârșit Eclipsă în Penumbră. Altitudine Lună: 21,8 grade.

Vremea estimată pentru Baia Mare în seara de 27 iulie 2018 – Sursa: AccuWeather:

Temperatură zi: 30/18 grade Celsius.

 • Seara 25/20 grade
 • Nori: 92%
 • Umididate: 84%
 • Cer predominant noros.

 • Noaptea – cer parțial noros
 • Nori: 75%
 • Umiditate: 88%
  Date în actualizare.

Dat fiind faptul că vremea nu pare să ne surâdă – pe cerul Băii Mari – în seara eclipsei, adăugând  că mai multe faze ale eclipsei vor fi obturate de peisajul din jurul planetariului, Luna fiind la o altitudine destul de mică, este posibil ca eclipsa totală de Lună să devină o provocare pentru Dumneavoastră, în sensul de a o observa din alte locații. Vom reveni cu mai multe informații.â

UPDATE: Complexul Astronomic Baia Mare organizează observații astronomice – în curtea instituției – asupra eclipsei de Lună, între orele 22.00 – 01.00. Intrarea va fi liberă la eveniment.

Crisan Petru Ciprian – Educator Muzeal

 

VITEZA EXPANSIUNII UNIVERSULUI DIFERĂ ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIE

This illustration shows the three steps astronomers used to measure the universe’s expansion rate to an unprecedented accuracy, reducing the total uncertainty to 2.3 percent.


O cercetare recentă subliniază că rata expansiunii universului este chiar mai bizară decât își închipuiau oamenii de știință, datele recente arătând o discrepanță de creștere între locațiile apropiate și cele mai îndepărtate.

Atunci când avem în vedere datele locațiilor din proximitate ale universului, măsurate cu Telescopul Spațial Gaia și Telescopul Spațial Hubble, rata determinată a expansiunii a fost de aproximativ 45,6 mile pe secundă, per megaparsec. Însă, în universul foarte îndepărtat, rata expansiunii este puțin mai redusă, de 41,6 mile pe secundă, per megaparsec, conform datelor de la Telescopul Planck.Aprofundând această problemă, oamenii de știință au concluzionat că această discrepanță este în creștere și devine tot mai mare.

Adam Riess, fizician și profesor de astronomie la Universitatea John Hopkins, descrie cum aceste informații au adus perplexitate și necesitatea găsirii unei explicații: ”La acest punct, este clar că nu vorbim de o eroare grosolană în vreuna din măsurători. E ca și cum ai fi prezis cât de înalt va crește un copil, folosind o diagramă de creștere, și apoi să descoperi că acest copil în realitate a crescut mai mult în înălțime decât a fost preconizat.”

Expansiunea universului este ceva ce a accelerat foarte mult pe măsura creșterii sale, din motive care nu sunt complet elucidate. Dacă unii cercetători asociază această accelerare a ratei expansiunii cu energia neagră și materia neagră, alții cred că este posibil ca o particulă subatomică nedescoperită încă să fie rădăcina acestei expansiuni.

Pentru a extrage setul cel mai recent de măsurători, Telescopul Spațial Hubble și Telescopul Spațial Gaia au observat stele variabile cefeide, care sunt un tip specific de stele a căror variație în strălucire pot fi surprinse într-o manieră predictibilă. În acest fel, oamenii de știință pot privi strălucirea unei stele și surprinde cu acuratețe distanța lor în univers, în relație cu Terra. Având aceste informații, poate fi extrapolată rata expansiunii universului.

În timp ce informațiile Planck au analizat cum trebuie să fi arătat Universul la 360.000 de ani după formare, măsurând undele sale, reprezentanții de la Institutul de Știință al Telescopului Spațial au notat că predincțiile sale par să difere substanțial față de măsurătorile recente care au vizat rata expansiunii universului în proximitate.

Acest studiu a fost publicat în Jurnalul Astrofizica.

Sursa: Inquisitr.com
Traducere și adaptare: Ciprian Petru Crisan