Anunț

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Ordonanţa de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,

 

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE  

organizează concurs pentru ocuparea postului de pedagog muzeal (S IA)

 funcție de execuție, perioada nedeterminată

din cadrul Compartimentului Planetariu – Observatorul Astronomic

Condiţii generale de înscriere la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 1. licență în matematică, fizică, sau orice specializare care are în foaia matricolă disciplina astronomie sau domeniu conex astronomiei (Astrometrie, Astrofizică, Cosmologie, Astronomie galactică, Astronomie stelară, Arheoastronomie, Navigație astronomică, Navigație, Radioastronomie);
 2. vechime în muncă minim 10 ani;
 3. cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferat engleză, franceză) la nivel mediu;
 4. cunoştinţe operare PC nivel mediu;
 5. activitatea desfăşurată într-o instituţie culturală de profil constituie avantaj;
 6. experiența în scrierea și implementarea de proiecte de finanțare constituie avantaj;

Înscrierile se fac personal la  sediul instituției  din Baia Mare, str. George Coșbuc nr.16,  până la data de 17.12.2014 (inclusiv) ora 1300.

La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

 • Cerere  de înscriere la concurs;
 • Curriculum Vitae – model european:
 • Diplomă de studii de lungă durată (copie);
 • Carte de muncă (copie);
 • Carte de identitate (copie);
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs.
 • Cazierul judiciar.
 • Alte documente/specializări relevante care atestă competențele necesare pentru ocuparea postului

Concursul se va desfăşura in data de  28.01.2015, orele 1000 şi va avea următoarele etape:

– Proba scrisă  – se apreciază cu puncte de la 1-100, nota minimă de promovare fiind 50,00.

– Proba orală – se apreciază cu puncte de la 1-100, nota minimă de promovare fiind 50,00.

Notă: Fiecare probă de concurs este eliminatorie.

Contestaţii

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor la sediul institutiei din str. George Coșbuc nr.16.

Termenul de soluţionare a contestaţiei este de maxim  3 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariarul institutiei.

În cazul nereuşitei la concurs, documentele depuse la înscriere (în copie) nu se restituie candidaţilor.

Relaţii suplimentare la telefon: 0362 401 921

BIBLIOGRAFIE:

Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;

Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Site-ul Complexului Astronomic Baia Mare, http://www.planetariubm.ro;

http://www.iau.org/public/themes/constellations/

http://www.astro-urseanu.ro/constelatiile.html

POVEȘTILE CERULUI. CONSTELAȚIILE DE LA A LA V (adică Z) PREZENTATE DE PLANETARIUL BAIA MARE

NICULESCUCorina “ Muzeologie Generală „, Bd. Didactică şi Pedagogica, Bucureşti 1975

Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982

Ureche, Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987

Sass, Huba I. A., „Introducere în astronomie”, Editura Universității de Nord Baia Mare, 2008

Despre PLANETARIU BAIA MARE

Planetariul din Baia Mare, primul planetariu public din România, și unicul din Transilvania, de mai bine de o jumătate de secol - este un portal cosmic ce vă pune în contact cu Universul. Din 2015 - cel mai modern planetariu analogic din România, iar din 2020 completat cu un planetariu digital - în cadrul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare. Spectacol și cunoaștere într-un singur loc!
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Un comentariu

 1. Heck of a job there, it abeulotsly helps me out.

Comentarii

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.